Regulamin Hotelu Victoria

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
§1
Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00.
Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie recepcji dowodu tożsamości z fotografią
i podpisanie karty meldunkowej.
Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę Gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom przebywającym w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
§2
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
§3
Hotel zastrzega sobie prawo do pre-autoryzacji karty kredytowej lub do żądania płatności "z góry" za cały pobyt. W momencie odmowy zapłaty recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju. Recepcjonista ma również prawo prosić gościa hotelowego o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe w przypadku, gdy rachunek ten przekracza kwotę 500 PLN.
Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby odwiedzające, niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00 po uprzednim powiadomieniu recepcji hotelu.
Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę Gościom, pracownikom hotelu lub innym osobom przebywającym w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
§4
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących hotelu.
  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw i urządzeń podczas nieobecności gościa, a w obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
  • Warunki spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy hotelowej.
  • Sprawność urządzeń technicznych. W przypadku wystąpienia usterek w pokoju, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zmienić pokój lub inny w sposób załagodzić niedogodności.
§5
Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i połączeniami komunikacyjnymi.
  • Budzenie o oznaczonej godzinie.
  • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu gościa w hotelu.
  • Przechowywanie bagażu w czasie pobytu gościa i do godz. 20.00 w ostatnim dniu pobytu.
§6
Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art.846-849 Kodeksu Cywilnego o ile strony nie postanowiły inaczej.
Gość powinien zawiadomić recepcje hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§7
Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
§8
W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 - 7:00 dnia następnego.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
§9
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
Za zgubienie klucza do pokoju gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 15 zł/klucz.
§10
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
§11
W Hotelu obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem pokoi i miejsc przeznaczonych dla osób palących. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.
§12
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W przypadku alarmu przeciwpożarowego należy bezzwłocznie opuścić pokój zamykając drzwi i udać się na zewnątrz obiektu aż do miejsca ewakuacji kierując się znakami „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”. Proszę o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb hotelowych, a po przybyciu Straży Pożarnej jej funkcjonariuszom!